juliet lovers

Juliet lovers

This is the statue of Juliet located in the “Giulietta Capuleti house” in Verona. Questa è la statua di Giulietta  che si trova nella “casa di Giulietta Capuleti” a Verona.